Contact | Sitemap | Privacy Policy

J-ILA Nhật Bản học viện ngôn ngữ quốc tế

函館校・京都校・福岡校

Application form
fight_virus_woman
2020年4月6日

Dưới đây là các biện pháp phòng chống lây nhiễm COVID-19 trường JILA đ...

函館校
2020年3月25日

Các phân viện JILA xin gửi lời chúc đến các em học sinh đã xuất sắc ho...

ugai_tearai
2020年2月26日

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Nhật, Tiếng Anh (Mỹ), 简体中文 và 繁體...

大沼岳陽学校訪問_20200207 (1)
2020年2月19日

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Nhật, Tiếng Anh (Mỹ), 简体中文 và 繁體...