Contact | Sitemap | Privacy Policy

J-ILA Nhật Bản học viện ngôn ngữ quốc tế

函館校・京都校・福岡校

Application form

学生支援

Học bổng

■ Học bổng khuyến khích do trường cấp

Điều kiện: ➀ Tham gia 100% tiết học ➁ Thành tích học tập tốt ➂ Có visa du học ➃ Tiếp tục học tại JILA trên một năm

Thời gian nộp hồ sơ: Tháng 4 hoặc tháng 10

Hình thức tuyển chọn: Hiệu trưởng sẽ chọn ra cá nhân thích hợp trong số những cá nhân đáp ứng được những điều kiện trên.

Giá trị học bổng: 50.000 yên