Contact | Sitemap | Privacy Policy

J-ILA Nhật Bản học viện ngôn ngữ quốc tế

函館校・京都校・福岡校

Application form

HAKODATE:Cuộc gọi thử cho trạm cứu hoả

Tại Nhật Bản, chúng tôi sử dụng số điện thoại 119 để gọi cứu hoả và các dịch vụ cứu thương khẩn cấp. Những người vận hành đã đến thăm trung tâm JILA Hakodate và đã thử gọi số này. NHK đã đưa tin tức này lên chương trình tivi. Hãy kiểm tra địa chỉ trang thông tin dưói đây để biết thêm chi tiết: https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20191107/7000015096.html