Contact | Sitemap | Privacy Policy

J-ILA สถาบันการศึกษาภาษาต่างประเทศญี่ปุ่น

函館校・京都校・福岡校

Application form
入学手続き

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งจากข้อกำหนดด้านล่างนี้ 1 ผู้ที่ผ่านการศึกษาในประเทศของตนเองตามระบบโรงเรียน 12 ปี 2 ผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศตนเองได้ * ในทั้งสองกรณีผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 29 ปี

จำนวนคนที่ยอมรับ

ชื่อคอร์ส จำนวนคนที่ยอมรับ เดือนที่เปิดเรียน
โรงเรียนฟุกุโอกะ โรงเรียนเกียวโต โรงเรียนฮาโกดาเตะ
หลักสูตร 2 ปี 15 คน 40 คน 55 คน กลางเดือ เมษายน
หลักสูตร 1 ปี 9 เดือน 15 คน 30 คน กลางเดือ กรกฎาคม
หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน 15 คน 40 คน 40 คน กลางเดือ ตุลาคม
หลักสูตร 1 ปี 3 เดือน 15 คน กลางเดือ มกราคม
หลักสูตร 1 ปี 15 คน 20 คน 10 คน กลางเดือ เมษายน
 

ระยะเวลารับสมัคร และวันเปิดเรียน

เวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ 9:00 - 18:00 มีภาษาอังกฤษรองรับ
ชื่อคอร์ส ระยะเวลาของคอร์ส ระยะเวลารับ วันแรกที่ไปโรงเรียน
หลักสูตร 2 ปี 2 ปี 1 กันยายน ~ 30 พฤศจิกายน กลางเดือ เมษายน
หลักสูตร 1 ปี 9 เดือน 1 ปี 9 เดือน 1 ธันวาคม~28 กุมภาพันธ์ กลางเดือ กรกฎาคม
หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน 1 ปี 6 เดือน 1 มีนาคม ~ 31 พฤษภาคม กลางเดือ ตุลาคม
หลักสูตร 1 ปี 3 เดือน 1 ปี 3เดือน 1 มิถุนายน ~ 31 สิงหาคม กลางเดือ มกราคม
หลักสูตร 1 ปี 1 ปี 1 กันยายน ~ 30 พฤศจิกายน กลางเดือ เมษายน
※เราขอแนะนำให้ท่านรีบสมัครให้เร็วที่สุดถึงแม้การเปิดรับสมัครจะมีขึ้นประมาณครึ่งปีก่อนเปิดเรียน เนื่องจากอาจมีการแก้ไขใบสมัครหรือให้เขียนใบสมัครใหม่ได้ ซึ่งต้องใช้เวลาในขั้นตอนดังกล่าว

ระยะเวลารับสมัคร, วันเปิดเรียน

ก) เอกสารที่ต้องใช้ของผู้สมัคร 1. ใบสมัคร (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด) 2. ใบรับรองสำเร็จการศึกษาล่าสุด ฉบับจริง 3. ใบแสดงผลการศึกษา 4. ใบประวัติ (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด, ผู้สมัครต้องกรอกด้วยตนเอง) 5. ใบแสดงประวัติการศึกษาภาษาญี่ปุ่น 6. รูปถ่าย (3 cm×4 cm) 6 ใบ (ติดลงใบสมัคร 1 ใบ) 7. สำเนาพาสปอร์ต (เฉพาะผู้ที่มีเท่านั้น หากเคยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ให้ถ่ายสำเนาหน้าวีซ่ามาด้วย) * ในกรณีที่ผู้สมัครทำงานแล้ว กรุณายื่นเอกสารเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ 8. ใบรับรองการทำงาน (ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่) 9. ใบรับรองเงินเดือน 10. หนังสือรับรองการเงิน (หน่วยเงินต้องเป็นเยนญี่ปุ่น หรือ ดอลลาร์สหรัฐฯ) ข) เอกสารที่ต้องใช้ของผู้ออกค่าใช้จ่าย
 1. กรณีที่ผู้ออกค่าใช้จ่ายอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
  1. ใบสัญญา (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด, พร้อมประทับตรา)
  2. Letter of financial support (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด, พร้อมประทับตรา)
  3. ใบรับรองการทำงาน
  4. เอกสารแสดงความสามารถในการออกค่าใช้จ่าย (ค่าเล่าเรียนและค่าอยู่อาศัย)
  5. ทะเบียนบ้าน (ของทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน), หรือ บัตรต่างด้าว (Alien card) ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
  6. ใบแสดงการลงทะเบียนตราประทับ
  7. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้ออกค่าใช้จ่าย
 2. กรณีที่ผู้ออกค่าใช้จ่ายไม่ได้อยู่ในประเทศญี่ปุ่น (ส่งเงินจากประเทศตัวเอง)
  1. ใบสัญญา (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด, พร้อมประทับตรา)
  2. Letter of financial support (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด, พร้อมประทับตรา)
 3. กรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง
  1. ใบสัญญา (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด, พร้อมประทับตรา) ที่เขียนโดยผู้ปกครองของผู้สมัคร
  2. เอกสารแสดงยอดเงินในบัญชีของผู้สมัคร
ค) ค่าสมัคร
 • 22,000 เยน (เท่ากันทั้งกรณี A, B และ C)
 • กรุณาชำระค่าสมัครตอนส่งเอกสารสมัคร และไม่ว่าผลการสมัครจะผ่านหรือไม่ก็ตามทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัคร
【หมายเหตุ】 ・เอกสารต่างๆ ต้องแนบฉบับแปลภาษาญี่ปุ่นมาด้วย ・เอกสารข้างต้นที่ออกโดยโรงเรียนหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ・กรุณาส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ภายในช่วงที่เปิดรับสมัคร ・โรงเรียนจะไม่รับดำเนินการในกรณีที่เอกสารไม่สมบูรณ์

วิธีคัดเลือก และการประกาศผล

●วิธีคัดเลือก: ตรวจสอบเอกสาร, ทดสอบความรู้ผู้สมัคร และสัมภาษณ์ทั้งผู้สมัครและผู้ออกค่าใช้จ่าย ●การแจ้งผล: ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากทางโรงเรียนจะต้องทำเรื่องขอ “ใบสถานภาพการพำนัก” (Certificate of eligibility) โดยทางโรงเรียนจะรวบรวมเอกสารส่งไปให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นดำเนินการ ผลการพิจารณาจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะถูกส่งไปยังที่อยู่ของผู้ออกค่าใช้จ่าย ซึ่งการพิจารณาในเรื่องนี้จะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดิอน

ขั้นตอนการเข้าศึกษา และการขอวีซ่า

 1. หลังจากที่แจ้งเรื่องผล “ใบสถานภาพการพำนัก” แล้ว ทางโรงเรียนจะยืนยันการชำระเงินของผู้สมัคร จากนั้นจึงจะมอบ “ใบตอบรับเข้าเรียน” และ “ใบสถานภาพการพำนัก” ให้
 2. ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ด้านล่าง และนำไปสถานทูตหรือสถานกงสุลญี่ปุ่นเพื่อดำเนินการขอวีซ่านักเรียน
  • ใบสถานภาพการพำนัก
  • พาสปอร์ต
  • รูปถ่าย 2 ใบ
 3. ผู้ออกค่าใช้จ่ายแจ้งกำหนดวันที่ผู้สมัครจะเดินทางไปญี่ปุ่นให้โรงเรียนทราบ
* เนื่องจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะใช้เวลาประมาณ 2 – 3 เดือนในการพิจารณาออก “ใบสถานภาพการพำนัก” ทำให้การสมัครเรียนต้องดำเนินการล่วงหน้า 4 – 5 เดือนก่อนเดินทางจริง

การชำระค่าเล่าเรียน

ค่าธรรมเนียมการสอบ 22,000 เยนจะถูกเรียกเก็บแยกต่างหากจากค่าเล่าเรียน。

<โรงเรียนเกียวโต>

คอร์ส ค่าเข้าเรียน ค่าคอร์ส ค่าสื่อการสอน ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าธรรมเนียมกิจกรรมนอกหลักสูตร ค่าประกัน ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หลักสูตร 2 ปี 88,000 เยน 1,320,000 เยน 22,000 เยน 33,000 เยน 22,000 เยน 20,000 เยน 1,505,000 เยน
หลักสูตร 1 ปี 9 เดือน 88,000 เยน 1,155,000 เยน 19,250 เยน 27,500 เยน 19,250 เยน 17,500 เยน 1,326,500 เยน
หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน 88,000 เยน 990,000 เยน 16,500 เยน 22,000 เยน 16,500 เยน 15,000 เยน 1,148,000 เยน
หลักสูตร 1 ปี 3 เดือน 88,000 เยน 825,000 เยน 13,750 เยน 19,250 เยน 13,750 เยน 12,500 เยน 972,250 เยน
หลักสูตร 1 ปี 88,000 เยน 660,000 เยน 11,000 เยน 16,500 เยน 11,000 เยน 10,000 เยน 796,500 เยน
 

<โรงเรียนฟุกุโอกะ ・ โรงเรียนฮาโกดาเตะ>

คอร์ส ค่าเข้าเรียน ค่าคอร์ส ค่าสื่อการสอน ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าธรรมเนียมกิจกรรมนอกหลักสูตร ค่าประกัน ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หลักสูตร 2 ปี 55,000 เยน 1,320,000 เยน 22,000 เยน 33,000 เยน 22,000 เยน 20,000 เยน 1,472,000 เยน
หลักสูตร 1 ปี 9 เดือน 55,000 เยน 1,155,000 เยน 19,250 เยน 27,500 เยน 19,250 เยน 17,500 เยน 1,293,500 เยน
หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน 55,000 เยน 990,000 เยน 16,500 เยน 22,000 เยน 16,500 เยน 15,000 เยน 1,115,000 เยน
หลักสูตร 1 ปี 3 เดือน 55,000 เยน 825,000 เยน 13,750 เยน 19,250 เยน 13,750 เยน 12,500 เยน 939,250 เยน
หลักสูตร 1 ปี 55,000 เยน 660,000 เยน 11,000 เยน 16,500 เยน 11,000 เยน 10,000 เยน 763,500 เยน
  ・ ราคาดังกล่าวรวมภาษีแล้ว

รายละเอียดการชำระเงิน

Details of the School Details of the Bank
Country: Japan Name of Bank: SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
Payee: Japan International Language Academy SWIFT Code: SMBC JP JT
Account Number: Saving 9363663 Branch Name: Kyoto Branch
Payee’s address: 655 Inabado-cho, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, 600-8415, Japan Branch’s address: 8 Naginataboko-cho, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, 600-8008, Japan
Phone Number: +81-75-341-2728 Branch’s phone number: +81-75-211-4131