Contact | Sitemap | Privacy Policy

J-ILA สถาบันการศึกษาภาษาต่างประเทศญี่ปุ่น

函館校・京都校・福岡校

Application form

โรงเรียนของเรา มีอาจารย์แนะแนวที่คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับลู่ทางการสมัครเรียน สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น (ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือโรงเรียนเฉพาะทาง)

จุดเด่นของโรงเรียน

 1. ○การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์

   ทางโรงเรียนมีระบบบริการแนะแนวการศึกษาต่อแบบตัวต่อตัว โดยจะมีอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการแนะแนวการศึกษาต่อคอยให้คำปรึกษา

 2. การแนะแนวการศึกษาต่อตามความต้องการของนักเรียนแต่ละคน

   ทางโรงเรียนมีการให้คำแนะนำการศึกษาต่อโดยละเอียด และเหมาะสมกับโรงเรียนที่นักเรียนอยากเข้า
  ซึ่งจะมีการกำหนดเป้าหมายในการศึกษาต่อร่วมกับนักเรียนในตอนเริ่มคอร์ส และจะช่วยนักเรียนจัดตารางการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าสถาบันนั้นๆ เป็นรายบุคคลไป

 3. ชั้นเรียนพิเศษที่เพียบพร้อม

   โรงเรียนของเรามีคลาสเรียนพิเศษเพื่อเสริมสร้างความรู้ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นต้องใช้ในการศึกษาต่อ

  • ตัวอย่างคลาสเรียน
   ・ คลาสพิชิตข้อสอบ EJU
   ・ คลาสเตรียมตัวสอบเข้า
   ・ แนะแนวการเขียนเรียงความเตรียมสอบ
   ・ การฝึกสอบสัมภาษณ์
      * สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทางโรงเรียนจะมีการแนะแนวดังต่อไปนี้
   • แนะนำการเลือกมหาวิทยาลัย
   • แนะนำวิธีการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัย
   • แนะนำวิธีการรวบรวมเอกสารงานวิจัย
   • แนะนำวิธีการเขียนแผนการวิจัย
 4. ○การรวบรวมข้อมูลของสถาบันการศึกษาต่างๆ

  ในการจะเข้าเรียนต่อนั้น การหาข้อมูลของสถาบันที่จะเข้าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักสูตร เงื่อไขการสมัคร หรือ ขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบเข้า เป็นต้น โรงเรียนของเรามีข้อมูลและเอกสารของมหาวิทยาลัย และโรงเรียนเฉพาะทางต่างๆ อย่างมากมาย และเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลให้ได้อย่างเต็มที่ จะมีอาจารย์พานักเรียนไปนิทรรศการแนะนำการศึกษาต่อ นอกจากนี้ โรงเรียนของเราเองก็มีการจัดงานแนะแนวการศึกษาต่อด้วยเช่นกัน

ตารางกำหนดการของการศึกษาต่อ

พูดคุยถึงเส้นทางการศึกษาตอนที่เข้าเรียน หลังจากนั้นก็จะมีการกำหนดตารางเวลาของนักเรียนแต่ละคน
นักเรียนจะได้รับความรู้ที่จำเป็นในการเข้าเรียนต่ออย่างเพียงพอก่อนถึงปีที่เข้าศึกษาต่อ (ปีที่เรียนจบคอร์ส)

ปีที่เข้าศึกษาต่อ (ปีที่เรียนจบคอร์ส)
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
แนะนำการศึกษาต่อ
เช็คกำหนดการต่างๆ ที่สำคัญตลอดปี
เช็คข้อกำหนดต่างๆ ที่ต้องทำเกี่ยวกับการศึกษาต่อ
เริ่มคลาสเตรียมสอบ EJU (สำหรับเดือนมิ.ย.)
สอบ EJU
* สาขาฮาโกดาเตะมีรถรับ-ส่ง
แนะแนวรายบุคคล
เลือกโรงเรียนที่อยากเข้า
เข้าร่วมงานแนะนำการศึกษาต่อ
โรงเรียนจัดงานแนะแนวการศึกษาต่อ
แนะแนวครั้งสุดท้าย
เช็คกำหนดการการศึกษาต่อ อธิบายธุรกรรมในการสมัครเรียน เช่น การส่งใบสมัคร เป็นต้น
เริ่มคลาสเตรียมสอบ EJU (สำหรับเดือนพ.ย.)
คลาสติวที่เหมาะกับสถาบันที่จะเข้าเรียน
แนะนำการสัมภาษณ์ การเขียน Essay
สอบ EJU
* สาขาฮาโกดาเตะมีรถรับ-ส่ง

* มีการแนะแนวการศึกษาต่อรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง